506 488 400 kontakt@pio-med.com.pl Łódź, Piotrków Trybunalski

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Firma oferuje prowadzenie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym przygotowujących do realizacji zadań z zakresu Ratownictwa Medycznego w stosunku do osób będących  w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

O kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy:

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w szczególności skierowane są do osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także do instytucji, które są ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:

 

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • jednostki Policji,
 • Wojsko,
 • jednostki Straży Granicznej,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej.

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem jak np. Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może wziąć udział:

1) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;

3) osoba, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zakres kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
  i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,   podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Program kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych, w tym 25 godzin teoretycznych i 41 godzin praktycznych.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań testowych.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku.

Osoby, które zaliczą pozytywnie egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskają tytuł Ratownika.

Kierownikiem merytorycznym kursu jest mgr Piotr Patała  ratownik medyczny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe.

Kontakt

PIO-MED Piotr Patała

tel. 506-488-400

Biuro:
Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 lub dowolny adres wskazany przez Państwa

Adres korespondencyjny:
Gazomia Stara 30B, 97-310 Moszczenica.

email: kontakt@pio-med.com.pl

 

Zapraszamy również do kontaktu e-mail:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Data szkolenia lub zabezpieczenia medycznego imprezy:

Wiadomość:
wpisz: zvla

Administratorem danych zawartych w powyższym forularzu jest "PIO-MED PIOTR PATAŁA" Nip: 7712714515. Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Reanimacja noworodka

Egzamin - KPP

Kurs pierwszej pomocy Piotrków

KPP Bełchatów

KPP kwalifikowanej - woj. łódzkie

KPP kwalifikowanej - egzamin

KPP kwalifikowanej Sulejów

Kurs pierwszej pomocy Sulejów

KPP Piotrków Trybunalski

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Zobacz galerię Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy >>