Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Firma PIO-MED Piotr Patała ogłasza rekrutację na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

Celem kursu jest przygotowanie ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60,  poz. 408).

 

Kto może być uczestnikiem kursu?

 

Zgodnie z §4 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. do egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

- odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

- posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub pełni
w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Kurs przeznaczony jest między innymi dla:

 

Członków:

 Państwowej Straży Pożarnej,

 ochotniczych straży pożarnych,

 jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej,

 jednostek współpracujących z systemem PRM i KSRG: WOPR, GOPR, TOPR itp.,

Funkcjonariuszy:

Policji,

Wojska Polskiego,

Straży Granicznej.

Osób indywidualnych lub grup zorganizowanych, które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie – w kursie może wziąć każda osoba indywidualna, niebędąca członkiem żadnej ww. jednostki

 

Czas trwania kursu:

 

Co najmniej 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się przez 3 weekendy (piątek-niedziela).

 

Ramowy program kursu:

 

- organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne,

- bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,

- zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,

- elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,

- poszkodowany nieprzytomny,

- resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególnie),

- defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,

- wstrząs,

- inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie,

- urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn,

- urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,

- taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,

- ewakuacja ze strefy zagrożenia,

- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,

- psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,

- zajęcia do dyspozycji prowadzących.


Dodatkowe informacje:

 

 Kurs odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu, Modrzewskiego 15,

 Planowany termin rozpoczęcia kursu to 4 marca 2016 r.Planowany termin zakończenia to 20 marca 2016 r.

 Grupy szkoleniowe liczą po 6 osób.

 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną.W skład Komisji wchodzi konsultant wojewódzki ds. ratownictwa medycznego jako przewodniczący, lekarz jednostki współpracującej z systemem i kierownik merytoryczny kursu.

 Pozytywne zaliczenie egzaminu potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia i uzyskaniem tytułu ratownika.

 

Kontakt oraz zgłoszenia:

Tel.: 506-488-400

Email: kontakt@pio-med.com.pl

 

Rekrutacja trwa do 3 marca 2016 r.

Warunki uczestnictwa w kursie KPP

 

 1. Podstawą zakwalifikowania uczestnika na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej. Należy ją wypełnić i scan przesłać na adres email: kontakt@pio-med.com.pl, a następnie oryginał dostarczyć Organizatorowi kursu w dniu rozpoczęcia.
  Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj ???
 2. Uczestnik przesyłając na adres Organizatora wypełnioną Kartę zgłoszeniową zobowiązuje się do wzięcia udziału w kursie oraz do poniesienia kosztów uczestnictwa.
 3. O zakwalifikowaniu na kurs Uczestnik zostanie zawiadomiony przez Organizatora
  w formie pisemnej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres mailowy.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zawiadomienia Organizatora o rezygnacji z udziału
  w kursie w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Termin ten nie dotyczy rezygnacji z ważnych przyczyn, niezależnych od Uczestnika. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ważnej przyczyny, lub później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu nie zwalnia Uczestnika z obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w kursie.
 5. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu, w zależności
  od ilości zgłoszonych Uczestników oraz do każdorazowego zawiadomienia Uczestników o zmianie wcześniej ogłoszonego terminu rozpoczęcia kursu nie później niż na 2 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Zawiadomienie takie może nastąpić przez umieszczenie informacji o zmianie terminu rozpoczęcia kursu na stronie internetowej Organizatora lub poprzez indywidualne zawiadomienie.
 6. W sytuacji, gdy zmiana terminu rozpoczęcia kursu wykluczałaby możliwość wzięcia w nim udziału przez Uczestnika, który zgłosił swoje uczestnictwo w kursie, Uczestnik taki może zrezygnować z uczestnictwa w kursie zawiadamiając Organizatora o swojej rezygnacji w formie pisemnej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie terminu rozpoczęcia kursu, ze wskazaniem przyczyny rezygnacji.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj ???

Facebook