Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocyFirma oferuje prowadzenie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym przygotowujących do realizacji zadań z zakresu Ratownictwa Medycznego w stosunku do osób będących  w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w szczególności skierowane są do osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także do instytucji, które są ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:

- jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

- jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- jednostki Policji,

- Wojsko,

- jednostki Straży Granicznej,

- Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej.

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem jak np. Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może wziąć udział:

1) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;

3) osoba, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zakres kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2.  Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3.  Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
  i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,   podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

 

Program kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych, w tym 25 godzin teoretycznych i 41 godzin praktycznych.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań testowych.


Część praktyczna egzaminu
polega na wykonaniu przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku.

Osoby, które zaliczą pozytywnie egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskają tytuł Ratownika.

Kierownikiem merytorycznym kursu jest mgr Piotr Patała  ratownik medyczny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe.

Facebook